writing-1149962_1920

Umowa uaktywniająca a ZUS – najważniejsze informacje

Zatrudniając opiekunkę do dziecka warto skorzystać z możliwości podpisania z nią umowy tzw. umowy uaktywniającej. Skorzysta na tym i rodzic i niania, bo składki sfinansuje budżet państwa. Dzięki składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne niania zyska zabezpieczenie teraz i na przyszłość.

 

TU pobierzesz wzór umowy uaktywniającej

 

Aby budżet państwa sfinansował składki za nianię potrzeba warunków spełnionych przez rodziców, nianię i dziecko

RODZICE:

 • pracują na podstawie umowy o pracę,
 • świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług),
 • prowadzą pozarolniczą działalność,
 • prowadzą działalność rolniczą (z wyjątkiem osoby, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik).

Ważne! Jeżeli opiekujesz się dzieckiem jako zawodowa rodzina zastępcza albo pobierasz zasiłek macierzyński czy przebywasz na urlopie wychowawczym, to budżet państwa nie będzie płacił składek za nianię.

DZIECKO:

 • nie jest w żłobku, klubie dziecięcym ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna,
 • ukończyło 20 tygodni.
 • Składki za nianię są opłacane przez budżet państwa najdłużej do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata (ewentualnie 4 lata, jeżeli nie można zapewnić dziecku opieki przedszkolnej).
  Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

NIANIA:

 • jest osobą pełnoletnią,
 • nie jest rodzicem dziecka.
 • Nianią może być również osoba spokrewniona, np. babcia, dziadek.

 

Ważne! Budżet państwa finansuje składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za nianię tylko od tej części jej pensji, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. W przypadku umów uaktywniających zawartych od od 1 stycznia 2018 r. budżet państwa sfinansuje składki od tej części pensji, która nie jest wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia.

 

Jakimi ubezpieczeniami jest objęta niania

 • ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowymi i wypadkowym)
 • ubezpieczeniem zdrowotnym – jeżeli np. opieka nad Twoim dzieckiem jest jej jedyną pracą,
 • tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – np. gdy pracuje jednocześnie na cały etat.
 • Ubezpieczenie chorobowe jest dla niani dobrowolne. Składkę na nie finansuje sama niania. Potrącasz jej tę składkę z pensji i odprowadzasz do ZUS.

Po podpisaniu umowy uaktywniającej

 1. Rodzic lub opiekun dziecka, który podpisał umowę zgłasza siebie do ZUS jako płatnika składek
 2. Następnie zgłaszamy nianię jako osobę ubezpieczoną.
 3. Jeśli niania podlega: ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – należy wypełnić formularz ZUS ZUA, tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu – wypełnij formularz ZUS ZZA

 

Więcej informacji o tym jak jak rozliczać składki za nianię znajdziecie na stronie ZUS