Health Visitor Talking To Happy Smiling Family With Young Baby

Jak legalnie zatrudnić nianię, opiekunkę, guwernantkę?

Znalazłeś wymarzoną nianię/opiekunkę dla swojego dziecka? Podpisz z nią umowę.

 

Z opiekunką możesz podpisać:

 

 • umowy o pracę wynikające z Kodeksu Pracy (umowę na okres próbny, czas określony, czas nieokreślony, na zastępstwo),
 • umowę zlecenie,
 • umowę uaktywniającą.
Umowa o Pracę

Umowa na okres próbny

Umowa o pracę może być poprzedzona umową na okres próbny (podpisaną nie dłużej niż na 3 miesiące), która może być zawarta po to, aby sprawdzić kwalifikacje, doświadczenie i możliwości zatrudnienia opiekunki do dłuższej opieki nad dzieckiem. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeśli termin ten nie został określony, to w dniu zawarcia umowy.

 

Umowa na czas określony

Można również zatrudnić nianię na czas określony na podstawie umowy o pracę. Jeśli w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony zostanie uzgodniony z opiekunką dłuższy okres wykonywania pracy na podstawie tej umowy, to uważa się, że została zawarta kolejna umowa o pracę na czas określony. Okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy. Zawarcie umowy na czas określony na dłuższy okres traktuje się jako zatrudnienie na czas nieokreślony. Łączna liczba umów na czas określony zawartych z jednym pracownikiem nie może przekraczać 3, a zawarcie kolejnej umowy na czas określony traktuje się jako zatrudnienie na podstawie umowy na czas nieokreślony.

 

Umowa na czas nieokreślony

Możesz również zatrudnić nianię od razu na czas nieokreślony. Trzeba jednak pamiętać o tym iż, każdy pracownik, który pracuje na podstawie o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin czasu pracy, ma zagwarantowane wynagrodzenie minimalne, które w 2019 r. wynosi 2250 zł brutto. Rodzic może także zatrudnić nianię w niepełnym wymiarze czasu.

Umowa Zlecenie

Stronami umowy zlecenia są:

 

 • zleceniodawca (osoba, która zleca wykonanie określonych czynności, czyli w tym przypadku rodzic)
 • zleceniobiorca (osoba wykonująca zlecenie, czyli niania/opiekunka/guwernantka).

 

Zgodnie z prawem jeśli rodzic zatrudni nianię na płatne zlecenie, to wynagrodzenie należy jej się dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych. Wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie może być niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, która w 2019 r. wynosi 14,70 zł brutto. Jest ona corocznie waloryzowana.

Umowa Uaktywniająca

Jeśli Twoje dziecko ukończyło 20 tydzień życia i ma mniej niż 3 lata, to w świetle prawa możesz zawrzeć umowę uaktywniającą.

 

Stronami takiej umowy są:

 

 • rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko,
 • niania (może być to tylko osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest rodzicem dziecka, może być babcią lub ciocią)

 

Jeśli oboje rodzice wychowują dziecko, to również oboje muszą podpisać umowę z nianią. Inaczej może być ona uznana za nieważną.

 

Co powinna określać umowa uaktywniająca?

 

 • strony umowy,
 • cel i przedmiot umowy,
 • czas i miejsce sprawowania opieki (konkretne dni w tygodniu, godziny oraz adres, pod którym niania będzie się opiekować dzieckiem),
 • liczbę dzieci powierzonych opiece,
 • obowiązki niani,
 • wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,
 • czas, na jaki umowa została zawarta,
 •  warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

 

Umowę uaktywniającą można podpisać na czas określony lub nieokreślony.

Wzór umowy uaktywniającej możesz pobrać tutaj

W przypadku umowy uaktywniającej składki za nianię na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne opłaca:

 

 • ZUS – od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • rodzic (płatnik składek) – od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą 50% minimalnego wynagrodzenia.

 

Aby ZUS wypłacił składki muszą być spełnione łącznie 3 warunki:

 

 • rodzic musi zgłosić nianię do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą;
 • dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym i nie opiekuje się nim dzienny opiekun.

 

Zatrudnienie niani w ramach umowy aktywizacyjnej jest korzystniejsze finansowo w porównaniu do umowy o pracę, ale należy pamiętać o spełnianiu wszystkich warunków – nie z każdym można ją podpisać. Umowy uaktywniającej nie można zawrzeć z osobą niepełnoletnią, ani z osobą która jest rodzicem dziecka, można taką umową objąć jedynie dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat (w wyjątkowych sytuacjach do 4 lat). Nianię należy zgłosić do ZUS-u jako zleceniobiorcę i pamiętać o zgłoszeniu do powiatowego urzędu pracy.

 

Zobacz wszystkie zasady podlegania ubezpieczeniom przez nianie i finansowania składek na te ubezpieczenia oraz zasady finansowania składek w przypadku umów uaktywniających.

 

https://www.zus.pl/pracujacy/nianie/ubezpieczenie-nian-kompendium